El reglament/T.O.A.

Les normes que regeixen una regata oceànica estan reflectides en dos documents fonamentals: l'Anunci de Regata i les Instruccions de Regata. Tots dos documents es publiquen en aquest Tauler Oficial d'Anuncis (TOA).

Al TOA també es mostra informació sobre les rutes teòriques i les respostes de la Direcció de Regata a les preguntes plantejades pels equips.

L'Anunci de Regata 

És el document que defineix les característiques més rellevants de la regata.

Fonamentalment:

 • L'organitzador
 • L'idioma oficial
 • La tripulació
 • El vaixell
 • El recorregut
 • La sortida i l'arribada
 • La data de la sortida
 • Els premis
 • Els reglaments oficials que s'aplicaran: OSR; Regles de la Classe, el Reglament Internacional per Prevenir els Abordatges en el Mar (RIPAM)....
 • Etc.

L'anunci de regata pot ser considerat com un “contracte” entre un participant i un organitzador. El text pot ser modificat lleugerament però sense que aquesta modificació canviï les característiques més importants de l'esdeveniment.

Les Instruccions de Regata

És el document que permet l'aplicació concreta de l'anunci de regata i dóna als participants els detalls del reglament de regata. A saber:

 • L'hora de la sortida.
 • El procediment i la línia de sortida.
 • Les regles a respectar durant la competició.
 • El procediment de pas per les portes de seguretat.
 • Els protocols de comunicació entre els vaixells i terra.
 • Descripció de la línia d'arribada.
 • Etc.

Les Instruccions de Regata poden ser modificades fins a la sortida per les “modificacions”.

Tant l'Anunci de Regata com les Instruccions de Regata queden arxivats en el Tauler Oficial de la regata.