SOSTENIBILITAT

La Memòria de Sostenibilitat de la FNOB de l’any 2013 presenta els principals impactes de l’empresa en matèria de sostenibilitat, així com les principals accions portades a terme per tal de gestionar-los adequadament.

La memòria segueix la nova Guia G4 del Global Reporting Initiative amb un nivell essencial de conformitat amb la guia.