Propietats físiques de l’aigua de mar

El 97% de l’aigua del planeta es troba en forma líquida en els mars i els oceans, la qual està formada en un 3,5% per sals, la resta és aigua pura. En canvi, l’aigua dolça només representa 3% i, d’aquesta, dos terços forma part de les glaceres i els casquets polars en forma sòlida. El terç restant, es troba a terra en forma líquida, una part important de la qual és aigua subterrània. Per aquest motiu, en molts llocs del planeta l’aigua és un bé escàs.

L’aigua dels oceans conté gran quantitat de substàncies químiques dissoltes. La major part d’aquestes substàncies hi estan presents en concentracions molt baixes. Les que hi són en major concentració són les sals marines, la de major presència és el clorur de sodi (NaCl) més conegut com a sal de taula. A l’aigua del mar també s’hi poden trobar gasos, com l’oxigen i el diòxid de carboni.

Les característiques de l’aigua de mar no són iguals en tot el planeta, hi ha algunes de les seves característiques com ara la salinitat, la temperatura i la densitat que varien d’un lloc a un altre, també amb la fondària i l’època de l’any. Tot això influeix de forma decisiva en la circulació planetària de l’aigua marina.