Els Consolats de Mar

 Els Consolats de Mar

Al nostre país, el gran creixement del comerç marítim durant els segles XI, XII i XIII va esdevenir una de les activitats econòmiques que originà l’expansió catalanoaragonesa pel Mediterrani.

Aquesta expansió provocà l’aparició d’un nou sistema de control de l’imperi originat pels comerciants catalans: el Consolat de Mar, creat a Barcelona com a institució encarregada de la regulació del comerç. Aquest exercia com a tribunal de conflictes que sorgien en les relacions comercials. El conjunt de normes que regulaven el comerç, el trànsit marítim i les relacions laborals dels mariners formaven el Llibre del Consolat de Mar.